1. Brendan. Toronto, 2014.

   
 2. Katie. Toronto, 2014.

   
 3. Thomas. Picton, Ontario, 2014.

   
 4. Aaron & Duke. Hamilton, 2014.

   
 5. Erika. Toronto, 2014.

   
 6. Boy with Thorn, 2014.

   
 7. Erika, Aaron, Duke, Thomas. Toronto, 2014.

   
 8. Devin. Toronto, 2014.

   
 9. Monique. NYC, 2014.

   
 10. Construction Worker. NYC, 2014.

   
 11. Tyshawn Jones. NYC, 2014.

   
 12. Fruits & Flowers. NYC, 2014.

   
 13. Aaron. Hamilton, 2014.

   
 14. Richmond Lam. Toronto, 2014.

   
 15. Lydo. Hamilton, 2014.